Blodprop? Nej tak!

Generalforsamling 2017


Referat fra den ordinære generalforsamling den 19. april 2017 på Skejby Universitetshospital i Århus. 

Blodprop- og AK-Patientforeningen

Referat af generalforsamling på Skejby

Universitetshospital i Aarhus

Onsdag den 19. april 2017 kl 19.00-20.10

 Til stede:      Preben, John, Jette og Arne.

 

 Dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

 

2) Bestyrelsens beretning v. formand Preben Mandrup.

 

3) Forelæggelse af årsregnskabet 2016 og budget for 2017.

 

4) Fastlæggelse af kontingent for 2018.

 

5) Forslag fra bestyrelsen

 

6) Indkomne forslag

 

7) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

 

8) Valg af suppleanter

 

9) Valg af kritisk revisor for 2 år

 

10) Valg af revisorsuppleant for 2 år

 

11) Evt.

 

Ad 1.          Valg af dirigent.

Preben bød velkommen og kunne konstatere at indkaldelsen var sendt ud rettidigt. Preben blev valgt som dirigent.

 Ad 2.          Formandens beretning:

Da en fyldig skriftlig beretning forelå konstaterede formanden, at der ikke var meget at supplere med.

Formanden oplyste dog, at han selv var med til at starte foreningen. De første

initiativer blev foretaget i 2001 på Panuminstituttet, hvor Hasenkam og Dalsgaard var med til at starte foreningen. Desværre går det ned ad bakke for foreningen, idet medlemsantallet er faldet. Formanden gav udtryk for at den nye medicin kunne være en af årsagerne til det faldende medlemstal.

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer havde umiddelbart før generalforsamlingen drøftes om ikke familiemedlemskabet burde tælle 2 medlemmer. Da der jo betales for 2 medlemmer bør det også tælles som 2 medlemmer i medlemsstatistikken. Ved afstemning har man således også 2 stemmer.

Formanden omtalte også de to succesfulde arrangementer foreningen havde afholdt i henh. Aalborg og Esbjerg, hvor der deltog henh. 60 og 150 personer. Desværre gav det ikke væsentlig afkast i nye medlemmer og foreningen overvejer nu om sådanne arrangementer skal gribes an på en anden måde. Måske er det ikke rimeligt at afholde store arrangementer, hvor der er relativ mange, ikke medlemmer, deltager "gratis".

 Derefter var der spørgsmål fra salen, som havde flg. indlæg/kommentarer:

-"Kolding Sygehus kendte ikke til AK-centret". Det overvejes at sende breve til AK- centre.

-"Der lå foldere fra foreningen i AK-centret i Horsens".

-"Læger ved for lidt om marevan-behandling"

-"Undervisning i selvstyring er meget vigtig"

-"Selvstyring af ak-behandling, bør fremmes"

-"Mange ønsker kontakt med andre, der har af samme lidelse"

-"Problem med information med INR i forbindelse med forestående operation".

-"Er der nye arrangementer i støbeskeen ala Esbjerg og Aalborg".

 Der var tilsyneladende stemning for i højere grad at sende blad og skrivelser ud via e - mail og derved spare penge. Deltagerne opfordres til at indsende deres e-mail adresse. Medlemmer der ikke har e-mail vil fremover få sendt pr alm. post.

Beretningen blev godkendt.

 Ad 3.          Godkendelse af regnskab for 2016 og budget 2017

John gennemgik de vigtigste poster i regnskabet.

Regnskab og balance blev godkendt. John gennemgik budget for 2017

Budget blev også godkendt.

 Ad 4.          Fastsættelse af kontingent for 2018

John foreslog grundet vores underskud en kontingent forhøjelse, således at kontingentet forhøjes fra  120 til 150 kr. Familiemedlemskab fra 200 til 250kr. Generalforsamlingen godkendte kontingentforhøjelsen, der træder i kraft 2018.

 

Ad. 5          Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

Ad 6           Indkomne forslag

Ingen forslag

Ad 7          Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Henning Andersen og Poul Ekstrand blev genvalgt

Jette Harly ønsker at træde ud af bestyrelsen

 Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 år

Bente Christoffersen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem

 Ad 8.       Valg af suppleanter

Minimum 2 personer for 1 år

Jette Harly blev valgt som suppleant

Ad 9         Valg af kritisk revisor for 2 år. Ingen er på valg i år.

Ad 10       Valg af revisorsuppleant for 2 år

Leila Møller modtager genvalg. Leila Møller blev genvalgt.

Ad. 11      Eventuelt

Ingen bemærkninger.

 

Den 10. maj 2017

Preben Mandrup                         Preben Mandrup           Arne Højgård Jensen

Formand                                      Dirigent                         Sekretær


 

 

www.akpatient.dk Medlemsservice tlf. 7020 8603 e-mail:medlemsservice@akpatient.dk
Sponseret af Strategy A/S og Up-Site Aps